Pomiń nawigację

2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

autor: ypitsch
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2015

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetworkName This is the name of the Virtual Network
networkInterfaceName This is the prefix name of the Network interfaces
loadBalancerName This is the name of the load balancer
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
imagePublisher Image Publisher
vmNamePrefix Prefix to use for VM names
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmStorageAccountContainerName This is the storage account container name
vmName This is the prefix name for the virtual machines
storageAccountName Storage account name
vmSize This is the allowed list of VM sizes
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure