Pomiń nawigację

Create a VM with multiple NICs and RDP accessible

autor: Colin Cole
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015

This template allows you to create a Virtual Machines with multiple (2) network interfaces (NICs), and RDP connectable with a configured load balancer and an inbound NAT rule. More NICs can easily be added with this template. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, and 2 Network Interfaces (front-end and back-end).

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
storageAccountName Name of storage account
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP
vmSize Size of the VM

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-1-vm-loadbalancer-2-nics/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-1-vm-loadbalancer-2-nics/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure