Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforLBIP Unique DNS name
vmNamePrefix VM name prefix
lbName Load Balancer name
nicNamePrefix Network Interface Name Prefix
publicIPAddressName Public IP Address Name
vnetName VNET name
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize VM Size
location Resource location

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-natrules/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-natrules/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure