Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

2 VMs in a Load Balancer and load balancing rules

autor: ypitsch
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021

This template allows you to create 2 Virtual Machines under a Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
storageAccountName Name of storage account
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP
vmNamePrefix Prefix to use for VM names
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
lbName Load Balancer name
nicNamePrefix Network Interface name prefix
publicIPAddressName Public IP Name
vnetName VNET name
vmSize Size of the VM
location Location for all resources

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-lbrules/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-lbrules/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure