The Azure Quickstart templates are currently available in English

Documentation sample for multiNIC scenario.

autor: Telmo Sampaio
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2018

This template set creates a multi-tier IaaS scenario with a vnet, two subnets, multiple VMs in the front end and backend subnet, NSGs, and VMs with multiNIC int he backend.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vnetName Name for the new VNet.
backEndSubnetName Name for the back end subnet.
backEndNSGName Name for the NSG used to allow DB access, and block Internet.
remoteAccessNSGName Name for the NSG used to allow remote access.
osType Type of OS to use for VMs: Windows or Ubuntu.
adminUsername Username for local admin account.
adminPassword Password for local admin account.
dbCount Number of database VMs to be deployed to the backend end subnet.
parentRG Name of resource group containing vnet and front end resources.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/IaaS-Story/11-MultiNIC/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure