The Azure Quickstart templates are currently available in English

Web App with VNet Injection and Private Endpoint.

autor: Eric Grenon
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2020

This template allows you to create a secure end to end solution with two web apps, front end and back end, front end will consume securely the back through VNet injection and Private Endpoint

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetwork_name Name of the VNet
serverFarm_name Name of the Web Farm
site1_name Web App 1 name must be unique DNS name worldwide
site2_name Web App 2 name must be unique DNS name worldwide
virtualNetwork_CIDR CIDR of your VNet
subnet1_name Name of the subnet
subnet2_name Name of the subnet
subnet1_CIDR CIDR of your subnet
subnet2_CIDR CIDR of your subnet
location Location for all resources.
SKU_name SKU name, must be minimum P1v2
SKU_size SKU size, must be minimum P1v2
SKU_family SKU family, must be minimum P1v2
privateEndpoint_name Name of your Private Endpoint
privateLinkConnection_name Link name between your Private Endpoint and your Web App

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Eric Grenon