Pomiń nawigację

Sonarqube Docker Web App on Linux with MySQL

autor: lfraile
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2017

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for MySQL

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
siteName Name of azure web app
servicePlanTier Tier for Service Plan
servicePlanSku Size for Service Plan
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
databaseDTU Azure database for MySQL pricing tier : 50 DTU , 100 DTU
databaseSkuName Azure database for MySQL sku name : MYSQLB100 (Basic 100 DTU tier) or MYSQLB50 (Basic 50 DTU tier)
databaseSkuSizeMB Azure database for MySQL Sku Size
databaseSkuTier Azure database for MySQL pricing tier
mysqlVersion MySQL version

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-linux-sonarqube-mysql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-webapp-linux-sonarqube-mysql/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure