Pomiń nawigację

Create VM rig for load test using Azure DevOps CLT service

autor: Shiva Shankar
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2018

Using this template, you can create your own load test rig on Azure IaaS virtual machines. The test rig will be configured for your Azure DevOps Services account and can be used to run cloud-based load tests using Visual Studio. The cloud-load testing service will use this registered rig instead of provisioning one dynamically.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
azureDevOpsServicesAccount Please enter the Azure DevOps Services account name. If you access your Azure DevOps Services account using 'https://dev.azure.com/yourAccountName' or 'https://yourAccountName.visualstudio.com', enter yourAccountName.
personalAccessToken Personal Access Token (PAT) for the Azure DevOps Services account. You should select the scope as 'Load test (read and write)'. Please refer 'https://www.visualstudio.com/en-us/get-started/setup/use-personal-access-tokens-to-authenticate' for more details.
agentCount Number of load generating agent machines to provision
agentGroupName LoadTest Agent Group Name (can be empty and will default to resource groupname)
publicIPAddressType Type of public IP allocation method
adminUsername Username for the virtual machine.
adminPassword Password for the virtual machine.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure