The Azure Quickstart templates are currently available in English

VPN Custom IPSec Policy

autor: Nathan McGee
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2020

This custom IPSec Policy allows more granular configuration of the IKE Parameters. This allows you to deploy a site-to-site VPN Policy to support specific settings on your VPN Endpoit Device.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Resource Location
vpnGateway_Name Name of existing Virtual Network Gateway to deploy the connection to
localGateway_Name Name of existing Local Network Gateway to deploy the connection to
vpnName Name of the VPN connection between Azure and On-Premises (ex: AzureUKS-to-LDN)
vpnProtocol Protocol utilised by the VPN Connection (IKEv1, IKEv2)
saLifeTimeSeconds Security Association Lifetime (Seconds)
saDataSizeKilobytes Security Association Data Size (KB)
ipsecEncryption IPSec Encryption
ipsecIntegrity IPSec Integrity
ikeEncryption IKE Encryption
ikeIntegrity IKE Integrity
dhGroup Diffie-Hellman Group
pfsGroup Perfect Forward Secrecy Group
sharedKey Pre-Shared Key
policyBasedTrafficSelectors Enable this if the OnPremises VPN endpoint needs to be configured as a Policy-Based VPN

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vpn-custom-ipsec-policy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure