Deploy a Windows VM with a variable number of data disks

autor: Brian Moore
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-12

Szacowany koszt

$0.0000000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template allows you to deploy a simple VM and specify the number of data disks at deploy time using a parameter. Note that the number and size of data disks is bound by the VM size. The VM size for this sample is Standard_DS4_v2 with a default of 16 data disks.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
OSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
numberOfDataDisks The number of dataDisks to be returned in the output array.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-windows-copy-datadisks/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-windows-copy-datadisks/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure