The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM from User Image

autor: Raman Kumar
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2017

This template allows you to create a Virtual Machines from a User image. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
customVmName This is the name of the your VM
bootDiagnosticsStorageAccountName This is the name of the your storage account
bootDiagnosticsStorageAccountResourceGroupName Resource group of the existing storage account
osDiskVhdUri URI in Azure storage of the blob (VHD) that you want to use for the OS disk. eg. https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/osimages/osimage.vhd
dataDiskVhdUri URI in Azure storage of the blob (VHD) that you want to use for the data disk. eg. https://mystorageaccount.blob.core.windows.net/dataimages/dataimage.vhd
diskStorageType (brak opisu)
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername User Name for the Virtual Machine
adminPassword Password for the Virtual Machine
osType This is the OS that your VM will be running
vmSize This is the size of your VM
newOrExistingVnet Select if this template needs a new VNet or will reference an existing VNet
newOrExistingVnetName New or Existing VNet Name
newOrExistingSubnetName New or Existing subnet Name
existingVnetResourceGroupName Resource group of the existing VNET
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-user-image-data-disks/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-user-image-data-disks/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure