Deploy a VM with multiple IPs

autor: Anavi N
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-01

Szacowany koszt

$0.0000000000

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template allows you to deploy a VM with 3 IP configurations. This template will deploy a Linux/Windows VM called *myVM1* with 3 IP configurations: *IPConfig-1*, *IPConfig-2* and *IPConfig-3*, respectively.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsLabelPrefix DNS for PublicIPAddressName1
dnsLabelPrefix1 DNS for PublicIPAddressName2
OSVersion The Windows/Linux version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Windows/Linux version.
imagePublisher The Windows/Linux image publisher for the selected VM.
imageOffer The Windows/Linux image for the selected VM.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-multiple-ipconfig/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-multiple-ipconfig/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure