The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM from a Windows Image with 4 Empty Data Disks

autor: Kenaz Kwa
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2020

This template allows you to create a Windows Virtual Machine from a specified image. It also attaches 4 empty data disks. Note that you can specify the size of the empty data disks.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
vmSize Size of VM
sizeOfEachDataDiskInGB Size of each data disk in GB
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-multiple-data-disk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-multiple-data-disk/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure