The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a VM from Image Version

autor: Akshay Joshi
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2020

This template allows you to create a Virtual Machines from an Image Version in a Shared Image Gallery. This template also deploys a Virtual Network, Public IP addresses and a Network Interface. Please ensure that you have created an Image Version using Image Version 101 Template first.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
galleryName Name of the Shared Image Gallery.
galleryImageDefinitionName Name of the Image Definition.
galleryImageVersionName Name of the Image Version - should follow <MajorVersion>.<MinorVersion>.<Patch>.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-from-sig/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-vm-from-sig/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure