The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy a new VSTS account and project

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2017

This template allows you to deploy a new Visual Studio Team Services (VSTS) account and a new project.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
accountName The name of the Visual Studio Team Services account, if it doesn't exist it will be created.
projectName The name of the Visual Studio Team Services project.
processTemplateId Scrum: 6B724908-EF14-45CF-84F8-768B5384DA45 / Agile: ADCC42AB-9882-485E-A3ED-7678F01F66BC / CMMI: 27450541-8E31-4150-9947-DC59F998FC01
versionControlOption The version control of the Visual Studio Team Services project's source code: Git or Tfvc.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-visual-studio-team-services-project-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-visual-studio-team-services-project-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure