The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Synapse Proof-of-Concept

autor: JamJarchitect
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2020

This template creates a proof of concept environment for Azure Synapse, including SQL Pools and optional Apache Spark Pools

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
_artifactsLocation (brak opisu)
_artifactsLocationSASToken (brak opisu)
location Location for your deployment.
companyTla This is a Three Letter Acronym for your company name. 'CON' for Contoso for example.
allowAllConnections (brak opisu)
sparkDeployment 'True' deploys an Apache Spark pool as well as a SQL pool. 'False' does not deploy an Apache Spark pool.
sparkNodeSize This parameter will determine the node size if SparkDeployment is true
deploymentType Specify deployment type: DevTest, POC, Prod, Shared. This will also be used in the naming convention.
sqlAdministratorLogin The username of the SQL Administrator
sqlAdministratorLoginPassword The password for the SQL Administrator
sku Select the SKU of the SQL pool.
metadataSync Choose whether you want to synchronise metadata.
Frequency Choose whether to run schedule every day of the week, or only on weekdays
TIME_ZONE Timezone for the schedule. Consult https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms912391(v=winembedded.11).aspx for more information
ResumeTime Time of Day when the data warehouse will be resumed
PauseTime Time of day when the data warehouse will be paused

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-synapse-poc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-synapse-poc/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure