Pomiń nawigację

Create Azure SQL Servers and Database with Failover Group

autor: johndowns
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2017

Creates two Azure SQL servers, a database, and a failover group.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
sqlServerPrimaryName The name of the primary SQL Server.
sqlServerPrimaryAdminUsername The administrator username of the primary SQL Server.
sqlServerPrimaryAdminPassword The administrator password of the primary SQL Server.
sqlServerSecondaryName The name of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryRegion The location of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryAdminUsername The administrator username of the secondary SQL Server.
sqlServerSecondaryAdminPassword The administrator password of the secondary SQL Server.
sqlFailoverGroupName The name of the failover group.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-sql-with-failover-group/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-sql-with-failover-group/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure