The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy SQL Always ON setup with existing SQL Virtual Machines

autor: pratraw
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2020

Deploy SQL Always ON setup with existing SQL Virtual Machines. The virtual machines should already be joined to an existing domain and must be running enterprise version of SQL Server.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
failoverClusterName Specify the Windows Failover Cluster Name
existingVmList Specify comma separated list of names of SQL Server VM's to participate in the Availability Group (e.g. SQLVM1, SQLVM2). OS underneath should be at least WS 2016.
sqlServerLicenseType Specify the SQL Server License type for all VM's.
existingVmResourceGroup Specify resourcegroup name for existing Vms.
sqlServerImageType Select the version of SQL Server Image type
existingFullyQualifiedDomainName Specify the Fully Qualified Domain Name under which the Failover Cluster will be created. The VM's should already be joined to it. (e.g. contoso.com)
existingOuPath Specify an optional Organizational Unit (OU) on AD Domain where the CNO (Computer Object for Cluster Name) will be created (e.g. OU=testou,OU=testou2,DC=contoso,DC=com). Default is empty.
existingDomainAccount Specify the account for WS failover cluster creation in UPN format (e.g. example@contoso.com). This account can either be a Domain Admin or at least have permissions to create Computer Objects in default or specified OU.
domainAccountPassword Specify the password for the domain account
existingSqlServiceAccount Specify the domain account under which SQL Server service will run for AG setup in UPN format (e.g. sqlservice@contoso.com)
sqlServicePassword Specify the password for Sql Server service account
cloudWitnessName Specify the name of the storage account to be used for creating Cloud Witness for Windows server failover cluster
_artifactsLocation Location of resources that the script is dependent on such as linked templates and DSC modules
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-sql-vm-ag-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-sql-vm-ag-setup/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure