Pomiń nawigację

Azure Spinnaker In Existing VirtualNetwork

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018

This template allows you to deploy an instance of Spinnaker on a Linux Ubuntu 14.04 LTS VM in an existing Virtual Network. This will deploy a VM in the resource group location and return the FQDN of the VM. You will have to manually configure the instance to target a deployment environment.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
adminUsername User name for the Virtual Machine.
sshPublicKey Configure the linux machines with the SSH public key string. Your key should include three parts, for example 'ssh-rsa AAAAB...snip...UcyupgH azureuser@linuxvm'
spinnakerDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNET
existingVirtualNetworkResourceGroup Name of the existing VNET resource group
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-spinnaker-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-spinnaker-existing-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure