Pomiń nawigację

Create a Service Bus Topic with Subscription and SQL Filter

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2017

This template creates a Service Bus Namespace and Topic with a Subscription using a SQL Filter expression to recieve only the messages that match the defined SQL Filter Expression.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus Namespace
serviceBusTopicName Name of the Service Bus Topic
serviceBusTopicSubscriptionName Name of the Service Bus Topic Subscription
serviceBusTopicSubscriptionSqlFilter The SQL Filter of the Service Bus Topic Subscription
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-servicebus-topic-subscription-sqlfilter/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-servicebus-topic-subscription-sqlfilter/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure