The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Service Bus Queue and Azure Scheduler Job

autor: John Downs
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020

An Service Bus namespace, queue, and write-only SAS policy, and an Azure Scheduler job collection and job that will post a message into the Service Bus queue at a regular interval. Template originally authored by John Downs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
serviceBusNamespaceName The suffix to add to resource names that require global uniqueness.
location The location in which the Service Bus and Azure Scheduler resources should be deployed.
queueName The name of the queue that should have the messages automatically posted to it. The queue will be created by the template deployment if it doesn't already exist.
messageContents The contents of the message to post to the queue.
postRecurrence The frequency at which the message should be posted to the queue.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-scheduler-service-bus/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-scheduler-service-bus/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure