Pomiń nawigację

Create a Redis Cache using a template

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016

This template creates an Azure Redis Cache with diagnostics data kept in a storage account.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
redisCacheName The name of the Azure Redis Cache to create.
redisCacheSKU The pricing tier of the new Azure Redis Cache.
redisCacheFamily The family for the sku.
redisCacheCapacity The size of the new Azure Redis Cache instance.
enableNonSslPort A boolean value that indicates whether to allow access via non-SSL ports.
diagnosticsEnabled A value that indicates whether diagnostics should be saved to the specified storage account.
existingDiagnosticsStorageAccountId Existing storage account for diagnostics.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-redis-cache/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure