Pomiń nawigację

Create Weekly Backup Policy for RS Vault to protect IaaSVMs

autor: Nilay Shah
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017

This template creates Recovery service vault and a Daily Backup Policy that can be used to protect classic and ARM based IaaS VMs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vaultName Name of the Recovery Services Vault
policyName Name of the Backup Policy
scheduleRunDays Backup Schedule will run on array of Days like, Monday, Tuesday etc. Applies in Weekly Backup Type only.
scheduleRunTimes Times in day when backup should be triggered. e.g. 01:00, 13:00. This will be used in LTR too for daily, weekly, monthly and yearly backup.
timeZone Any Valid timezone, for example:UTC, Pacific Standard Time. Refer: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg154758.aspx
weeklyRetentionDurationCount Number of weeks you want to retain the backup
daysOfTheWeekForMontlyRetention Array of Days for Monthly Retention (Min One or Max all values from scheduleRunDays, but not any other days which are not part of scheduleRunDays)
weeksOfTheMonthForMonthlyRetention Array of Weeks for Monthly Retention - First, Second, Third, Fourth, Last
monthlyRetentionDurationCount Number of months you want to retain the backup
monthsOfYear Array of Months for Yearly Retention
daysOfTheWeekForYearlyRetention Array of Days for Yearly Retention (Min One or Max all values from scheduleRunDays, but not any other days which are not part of scheduleRunDays)
weeksOfTheMonthForYearlyRetention Array of Weeks for Yearly Retention - First, Second, Third, Fourth, Last
yearlyRetentionDurationCount Number of years you want to retain the backup
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-weekly-backup-policy-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-weekly-backup-policy-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure