Pomiń nawigację

Create Daily Backup Policy for RS Vault to protect IaaSVMs

autor: Nilay Shah
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2017

This template creates Recovery service vault and a Daily Backup Policy that can be used to protect classic and ARM based IaaS VMs.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vaultName Name of the Recovery Services Vault
policyName Name of the Backup Policy
scheduleRunTimes Times in day when backup should be triggered. e.g. 01:00 or 13:00. Must be an array, however for IaaS VMs only one value is valid. This will be used in LTR too for daily, weekly, monthly and yearly backup.
timeZone Any Valid timezone, for example:UTC, Pacific Standard Time. Refer: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg154758.aspx
dailyRetentionDurationCount Number of days you want to retain the backup
daysOfTheWeek Backup will run on array of Days like, Monday, Tuesday etc. Applies in Weekly retention only.
weeklyRetentionDurationCount Number of weeks you want to retain the backup
monthlyRetentionDurationCount Number of months you want to retain the backup
monthsOfYear Array of Months for Yearly Retention
yearlyRetentionDurationCount Number of years you want to retain the backup
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-daily-backup-policy-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-recovery-services-daily-backup-policy-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure