Create a Point-to-Site Gateway

autor: amitsriva
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015

This template allows you to create a Point-to-Site connection using VirtualNetworkGateways

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetworkName Name of the VNet.
vnetAddressPrefix Address space for the VNet.
gatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
gatewayPublicIPName The name of the PublicIP attached to the VirtualNetworkGateway.
gatewayName The name of the VirtualNetworkGateway.
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
vpnClientAddressPoolPrefix The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network.
clientRootCertName The name of the client root certificate used to authenticate VPN clients. This is a common name used to identify the root cert.
clientRootCertData Client root certificate data used to authenticate VPN clients.
revokedCertName The name of revoked certificate, if any. This is a common name used to identify a given revoked certificate.
revokedCertThumbprint Thumbprint of the revoked certificate. This would revoke VPN client certificates matching this thumbprint from connecting to the VNet.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-point-to-site/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-point-to-site/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure