The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Blob Storage Datastore

autor: Achal Jain
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2020

This template creates a blob storage datastore in Azure Machine Learning workspace.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Specifies the name of the Azure Machine Learning workspace which will hold this datastore target.
datastoreName The name of the datastore, case insensitive, can only contain alphanumeric characters and underscore
storageAccountName The name of the storage account.
containerName The name of the azure blob container.
authenticationType Authentication type
sasTokenOrAccountKey Storage account SAS token or Account Key
storageAccountSubscriptionId Optional : The subscription ID of the storage account. Defaults to selected subscription
storageAccountResourceGroup Optional : The resource group of the storage account. Defaults to selected resource group
skipValidation Optional : If set to true, the call will skip datastore validation. Defaults to false
location The location of the Azure Machine Learning Workspace.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-datastore-create-blob/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-machine-learning-datastore-create-blob/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure