Create a Key Vault

autor: Sean Barnes
Ostatnia aktualizacja: 2016-03-08

Szacowany koszt

$0

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

This template creates a Key Vault

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
keyVaultName Name of the Vault
tenantId Tenant Id of the subscription. Get using Get-AzureRmSubscription cmdlet or Get Subscription API
objectId Object Id of the AD user. Get using Get-AzureRmADUser or Get-AzureRmADServicePrincipal cmdlets
keysPermissions Permissions to keys in the vault. Valid values are: all, create, import, update, get, list, delete, backup, restore, encrypt, decrypt, wrapkey, unwrapkey, sign, and verify.
secretsPermissions Permissions to secrets in the vault. Valid values are: all, get, set, list, and delete.
skuName SKU for the vault
enableVaultForDeployment Specifies if the vault is enabled for a VM deployment
enableVaultForDiskEncryption Specifies if the azure platform has access to the vault for enabling disk encryption scenarios.
enabledForTemplateDeployment Specifies whether Azure Resource Manager is permitted to retrieve secrets from the key vault.

Korzystanie z szablonu

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-key-vault-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure
Wiersz polecenia
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-key-vault-create/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure