The Azure Quickstart templates are currently available in English

ExpressRoute circuit with private peering and Azure VNet

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020

This template configure ExpressRoute Microsoft peering, deploy an Azure VNet with Expressroute gateway and link the VNet to the ExpressRoute circuit

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Location for all resources deployed in the ARM template
erpeeringLocation ExpressRoute peering location
erCircuitName Name of the ExpressRoute circuit
serviceProviderName Name of the ExpressRoute provider
erSKU_Tier Tier ExpressRoute circuit
erSKU_Family Billing model ExpressRoute circuit
bandwidthInMbps Bandwidth ExpressRoute circuit
peerASN autonomous system number used to create private peering between the customer edge router and MSEE routers
primaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of primary link between the customer edge router and MSEE router
secondaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of secondary link between the customer edge router and MSEE router
vlanId VLAN Id used between the customer edge routers and MSEE routers. primary and secondary link have the same VLAN Id
vnetName name of the Virtual Network
subnet1Name name of the subnet
vnetAddressSpace address space assigned to the Virtual Network
subnet1Prefix network prefix assigned to the subnet
gatewaySubnetPrefix network prefixes assigned to the gateway subnet. It has to be a network prefix with mask /27 or larger
gatewayName name of the ExpressRoute Gateway
gatewaySku ExpressRoute Gateway SKU

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure