The Azure Quickstart templates are currently available in English

Custom Azure Event Grid Topic/Subscription with CloudEvents

autor: Justin Yoo
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020

Creates a custom Azure Event Grid topic, a webhook subscription having CloudEvents schema, and a Logic App as an event handler. Template originally authored by Justin Yoo.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location The region where resources are deployed
logicAppName Name of Logic App
eventGridTopicName Name of Event Grid Topic
eventGridSubscriptionName Name of Event Grid Subscription
eventGridSubscriptionIncludedEventTypes Comma delimited list of filters for Event Grid Subscription. Default value is 'All' and other event types depend on how Event Grid Topic defines

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-event-grid-cloudevents/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-event-grid-cloudevents/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure