The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Databricks Virtual Network for VNet Injection

autor: Ravi Rao
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2020

This template allows you to create a Virtual Network for Azure Databricks VNet injection.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
nsgId The complete ARM Resource Id for the existing network security group.
vnetName The name of the virtual network to create.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
location Location for all resources.
vnetCidr Cidr range for the vnet.
privateSubnetCidr Cidr range for the private subnet.
publicSubnetCidr Cidr range for the public subnet..

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-vnet-for-vnet-injection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-vnet-for-vnet-injection/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure