The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a data share from a storage account

autor: Jonathan Gao
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2020

This template creates a data share from a storage account

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
projectName Specify a project name that is used to generate resource names.
location Specify the location for the resources.
invitationEmail Specify an email address for receiving data share invitations.
syncKind Specify the kind of synchronization.
syncInterval Specify snapshot schedule recurrence.
syncTime Specify snapshot schedule start time.
storageAccountSubscriptionID Specify the subscription ID of the storage account. Because this template creates the storage account in the same resource group as the data sharing account, use the current subscription ID.
storageAccountResourceGroupName Specify the resource group of the storage account. Because this template creates the storage account in the same resource group as the data sharing account, use the resource group.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-share-share-storage-account/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-share-share-storage-account/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure