Pomiń nawigację

Deploy Data Lake Store account with encryption(Key Vault)

autor: Jonathan Gao
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2017

This template allows you to deploy an Azure Data Lake Store account with data encryption enabled. This account uses Azure Key Vault to manage the encryption key.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dataLakeStoreName The name of the Data Lake Store account to create.
location The location in which to create the Data Lake Store account.
keyVaultName The Azure Key Vault name.
keyVaultResourceGroupName The Azure Key Vault resource group name.
keyName The Azure Key Vault encryption key name.
keyVersion The Azure Key Vault encryption key version.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-lake-store-encryption-key-vault/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-lake-store-encryption-key-vault/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure