Pomiń nawigację

Provision SSIS runtime in Azure

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2018

This template creates a V2 data factory and then provisions an Azure SSIS integration runtime

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory.
azureSsisIrName Name of the Azure SSIS integration runtime
virtualNetworkName Name of your Azure virtual network.
subNetName Name of the subnet in the virtual network.
nodeSize Location of the data factory.
nodeNumber Number of nodes in the cluster.
maximumParallelExecutionsPerNode Maximim number of parallel executions per node in the cluster.
azureSqlServerName Name of the Azure SQL server that hosts the SSISDB database (SSIS Catalog). Example: servername.database.windows.net
databaseAdminUsername Name of the Azure SQL database user.
databaseAdminPassword Password for the database user.
catalogPricingTier Pricing tier of the SSIS Catalog (SSISDB datbase)

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-provision-ssis-runtime/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-provision-ssis-runtime/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure