The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a V2 data factory

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure Database for PostgreSQL.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
location Location of the data factory.
storageAccountResourceId Resource ID of Source Azure Storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
inputBlobFolder The folder in the blob container that has the input file.
inputBlobName Name of the input file/blob.
postgreSqlResourceId Resource ID of target Azure Database for PostgreSQL Server.
postgreSqlUserName UserName of the target Azure Database for PostgreSQL Server.
postgreSqlPassword Password of the target Azure Database for PostgreSQL Server.
postgreSqlDatabase Name of the target database in the Azure Database for PostgreSQL.
postgreSqlTableName Name of the target table in the Azure Database for PostgreSQL.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-postgresql-copy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-postgresql-copy/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure