Pomiń nawigację

Create Azure App Service Environment With An Web App Added.

autor: CallumBrankin
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2018

Creates an Azure App Service Environment inside A Virtual Network Subnet. This template also adds a Azure Web App inside the App Service Environment. Template originally authored by Callum Brankin of PixelPin

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
ASE-ipSslAddressCount Number of IP addresses for the IP-SSL address pool.
ASE-frontEndSize Instance size for the front-end pool. Maps to P2,P3,P4.
ASE-frontEndCount Number of instances in the front-end pool. Minimum of two.
ASE-workerPoolOneInstanceSize Instance size for worker pool one. Maps to P1,P2,P3,P4.
ASE-workerPoolOneInstanceCount Number of instances in worker pool one. Minimum of two.
ASE-workerPoolTwoInstanceSize Instance size for worker pool two. Maps to P1,P2,P3,P4.
ASE-workerPoolTwoInstanceCount Number of instances in worker pool two. Can be zero if not using worker pool two.
ASE-workerPoolThreeInstanceSize Instance size for worker pool three. Maps to P1,P2,P3,P4.
ASE-workerPoolThreeInstanceCount Number of instances in worker pool three. Can be zero if not using worker pool three.
ASE-APP-SERVICE-workerPool Defines which worker pool's (WP1, WP2 or WP3) resources will be used for the app service plan.
ASE-APP-SERVICE-numberOfWorkersFromWorkerPool Defines the number of workers from the worker pool that will be used by the app service plan.
location Location for all resources.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-create-ase-with-webapp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-create-ase-with-webapp/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure