The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create an Azure Firewall with Availability Zones

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2020

This template creates an Azure Firewall with Availability Zones and any number of Public IPs in a virtual network and sets up 1 sample application rule and 1 sample network rule

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetworkName Virtual network name
vnetAddressPrefix Virtual network address range
azureFirewallSubnetAddressPrefix AzureFirewallSubnet prefix
firewallName Azure Firewall name
numberOfPublicIPAddresses Number of public IP addresses
publicIPNamePrefix Public IP address name prefix - will be auto suffixed with a number (e.g. publicIP1)
location Location for all resources. Only certain regions support zones.
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azurefirewall-create-with-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azurefirewall-create-with-zones/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Więcej szablonów od Madhusudhan Ravi