The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Firewall and FirewallPolicy with Rules and Ipgroups

autor: amahajan-75
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2021

This template deploys an Azure Firewall with Firewall Policy (including multiple application and network rules) referencing IP Groups in application and network rules.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
virtualNetworkName Virtual network name
firewallName Azure Firewall name
numberOfPublicIPAddresses Number of public IP addresses for the Azure Firewall
availabilityZones Zone numbers e.g. 1,2,3.
location Location for all resources.
infraipgroup (brak opisu)
workloadipgroup (brak opisu)
firewallPolicyName (brak opisu)

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azurefirewall-create-with-firewallpolicy-apprule-netrule-ipgroups/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-azurefirewall-create-with-firewallpolicy-apprule-netrule-ipgroups/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure