Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create Azure Automation account

autor: Matt Goedtel
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2021

This template provides an example of how create an Azure Automation account and links it to a new or existing Azure Monitor Log Analytics workspace.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
workspaceName Workspace name
sku Pricing tier: perGB2018 or legacy tiers (Free, Standalone, PerNode, Standard or Premium), which are not available to all customers.
dataRetention Number of days to retain data.
location Specifies the location in which to create the workspace.
automationAccountName Automation account name
sampleGraphicalRunbookName (brak opisu)
sampleGraphicalRunbookDescription (brak opisu)
samplePowerShellRunbookName (brak opisu)
samplePowerShellRunbookDescription (brak opisu)
samplePython2RunbookName (brak opisu)
samplePython2RunbookDescription (brak opisu)
_artifactsLocation URI to artifacts location
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/101-automation/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.automation/101-automation/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure