Pomiń nawigację

Create Azure Automation Runbook to retrieve Azure VMs

autor: Beth Cooper
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2015

This template creates an Azure Automation runbook that retrieves Azure V1 VMs and a credential to authenticate to Azure. It then starts the runbook job.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
accountName The name of the Azure Automation account to deploy to.
credentialName DefaultAzureCredential is the name of the Automation credential used in this runbook. This credential allows you to authenticate to Azure.
userName The username for the Azure Automation credential.
password The password for the Azure Automation credential.
jobId The GUID for the runbook job to be started.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure