Azure Container Instances - MS NAV with SQL Server and IIS

Ostatnia aktualizacja: 21.11.2017

Deploy a single Windows container with a fully featured self-contained Dynamics NAV environment on Azure Container Instances.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
name Name for the container group
navRelease After the colon: Identifier for the NAV release like 2017-cu11-de or devpreview-finus (always keep 'microsoft/dynamics-nav:'). Possible values can be found at https://hub.docker.com/r/microsoft/dynamics-nav/tags/
username Username for your NAV super user
password Password for your NAV super user and your sa user on the database
cpuCores The number of CPU cores to allocate to the container
memoryInGb The amount of memory to allocate to the container in gigabytes. Provide a minimum of 2 as he container will include SQL Server and NAV NST
acceptEula Change to 'Y' to accept the end user license agreement available at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=861843. This is necessary to successfully run the container

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-aci-dynamicsnav/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-aci-dynamicsnav/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure