Pomiń nawigację

Szablony szybkiego startu platformy Azure są obecnie dostępne w języku angielskim

Create a Key in Azure KeyVault

autor: Brian Moore
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2022

This module allows you to create a key in an existing KeyVault.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
vaultName Specifies the name of the KeyVault, this vault must already exist.
keyName Specifies the name of the key to be created.
attributes The attributes of a key managed by the key vault service.
crv Elliptic curve name.
exp Expiry date in seconds since 1970-01-01T00:00:00Z. Defaults to 1 year from today.
key_ops JSON web key operations. Operations include: 'encrypt', 'decrypt', 'sign', 'verify', 'wrapKey', 'unwrapKey'
key_size The key size in bits. For example: 2048, 3072, or 4096 for RSA.
kty The type of key to create
tags Tags to be assigned to the Key.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.KeyVault/vaults/keys/0.9/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.KeyVault/vaults/keys/0.9/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure