The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a Storage Account

autor: Brian Moore
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021

This module allows you to create a storageAccount.

Ten szablon usługi Azure Resource Manager (ARM) został utworzony przez członka społeczności, a nie przez firmę Microsoft. Każdy szablon ARM jest licencjonowany przez swojego właściciela, a nie firmę Microsoft. Firma Microsoft nie odpowiada za szablony ARM dostarczane i licencjonowane przez członków społeczności i nie sprawdza ich pod kątem bezpieczeństwa, zgodności ani wydajności. Szablony ARM społeczności nie są wspierane w ramach żadnego programu lub usługi pomocy technicznej firmy Microsoft i są udostępniane W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ bez żadnego rodzaju gwarancji.

Parametry

Nazwa parametru Opis
location Specifies the Azure location where the key vault should be created.
storageAccountName Specifies the name of the storageAccount.
skuName Specifies the sku name for the storage account.
kind Specifies the type of storage account.
accessTier Required for storage accounts where kind = BlobStorage. The access tier used for billing.
minimumTlsVersion Set the minimum TLS version to be permitted on requests to storage.
supportsHttpsTrafficOnly Allows https traffic only to storage service if set to true.
allowBlobPublicAccess Allow or disallow public access to all blobs or containers in the storage account.
allowSharedKeyAccess Indicates whether the storage account permits requests to be authorized with the account access key via Shared Key. If false, then all requests, including shared access signatures, must be authorized with Azure Active Directory (Azure AD).
networkAclsBypass Specifies whether traffic is bypassed by the indicated service.
networkAclsDefaultAction Specifies the default action of allow or deny when no other rules match.

Korzystanie z szablonu

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie programu PowerShell systemu Azure

Wiersz polecenia

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.Storage/storageAccounts/0.9/azuredeploy.json
Instalowanie i konfigurowanie międzyplatformowego interfejsu wiersza polecenia platformy Azure