Jeśli moja rola Sieć Web lub Proces roboczy była wdrożona przez czas krótszy niż jedna godzina, jak zostanie rozliczone jej użycie?

Usługi Cloud Services są rozliczane na podstawie długości czasu, przez jaki były wdrożone. Jeśli wystąpienie było wdrożone przez czas krótszy niż godzina lub przez wiele całych godzin i część końcowej godziny, pobrana zostanie opłata tylko za ten czas. Platforma Azure nie zaokrągla czasu wdrożenia do pełnych godzin na potrzeby rozliczeń — płaci się dokładnie za ten czas, przez który działało wystąpienie usług w chmurze.

Cloud Services

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Wystąpienia A7 i A8 mają 8 rdzeni wirtualnych i 56 GB pamięci RAM, ale wystąpienia A8 udostępniają także dodatkową sieć InfiniBand o przepustowości 32 Gb/s, która oferuje technologię zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA) umożliwiającą osiągnięcie maksymalnej wydajności działających równolegle aplikacji MPI.

  • Sieci InfiniBand można używać do obsługi aplikacji o wysokiej wydajności, które potrzebują komunikacji z małymi opóźnieniami i dużą przepływnością między wystąpieniami obliczeniowymi. Typowym przykładem takich aplikacji są aplikacje równoległe używające interfejsu MPI (Message Passing Interface).

  • Nie, ceny podane powyżej nie zawierają podatku, dlatego podatek zostanie dodany osobno.

  • Może. Stan zatrzymania bez alokacji oznacza, że opłaty nie są już naliczane. Stan zatrzymania z alokacją oznacza, że opłaty są nadal naliczane za przydzielone rdzenie. StanRozliczeniaSzczegóły| | |Uruchamianie|Tak|Początkowy stan uruchamiania usług w chmurze podczas ich przechodzenia przez cykl rozruchu. Ten okres jest rozliczany, gdy usługi w chmurze są uruchomione.| |Działające (uruchomione)|Tak|Stan działania usług w chmurze.| |Zatrzymane|Tak|„Zatrzymana” usługa w chmurze oznacza jedynie zatrzymanie procesów hosta roli działających na maszynie wirtualnej, ale maszyny wirtualne będą nadal działać i nadal będą naliczane opłaty za przydzielone rdzenie. Uwaga: aby zmienić stan usługi w chmurze na „Zatrzymana”, użyj opcji „Zatrzymaj” w witrynie Microsoft Azure Portal.| |Usunięte (bez alokacji)|Nie|Rdzenie nie będą już przydzielone do usług w chmurze i nie będą za nie naliczane opłaty. Uwaga: jedynym sposobem zatrzymania wszystkich maszyn wirtualnych w usłudze w chmurze jest usunięcie środowisk przejściowych i produkcyjnych.|

  • Nie. Sieć InfiniBand w wystąpieniach A8 i A9 służy wyłącznie do łączenia wystąpień obliczeniowych w obrębie jednego wdrożenia usługi Cloud Services, dzięki czemu uruchamiane w tych wystąpieniach aplikacje, które intensywnie korzystają z mocy obliczeniowej, mogą komunikować się z najwyższą efektywnością.

  • Sieci InfiniBand można używać do obsługi aplikacji o wysokiej wydajności, które potrzebują komunikacji z małymi opóźnieniami i dużą przepływnością między wystąpieniami obliczeniowymi. Typowym przykładem takich aplikacji są aplikacje równoległe używające interfejsu MPI (Message Passing Interface).