Czy w przypadku używania jednostek zarezerwowanych multimediów i/lub jednostek przesyłania strumieniowego krócej niż cały miesiąc zostanie naliczona opłata za cały miesiąc?

Nie. Opłaty za jednostki zarezerwowane multimediów są naliczane proporcjonalnie do liczby minut, a jednostki przesyłania strumieniowego są naliczane proporcjonalnie do liczby dni. Aby poznać koszt projektu kodowania, skorzystaj z naszego kalkulatora online.

Media Services

Related questions and answers

 • Opłata jest naliczana na podstawie najwyższej liczby jednostek przesyłania strumieniowego użytych każdego dnia. W tym przykładzie opłata zostałaby naliczona za cztery jednostki przesyłania strumieniowego.

 • Obie krawędzie wejściowego filmu wideo muszą być zgodne z obsługiwaną rozdzielczością wejściową poszczególnych mierników. Na przykład film wideo w rozdzielczości 600 x 481 przekracza maksymalną rozdzielczość miernika S1 wynoszącą 640 x 480, ponieważ wartości obu krawędzi są większe niż 480, w związku z czym rozdzielczość mierzona będzie zgodnie z miernikiem S2.

 • Jest to zależne od stanu bieżącego kanału. Możliwe wartości obejmują:

  • Zatrzymany. To jest wstępny stan kanału po jego utworzeniu. W tym stanie właściwości kanału mogą być aktualizowane, ale transmisja strumieniowa jest niedozwolona.
  • Uruchamianie. Kanał jest uruchamiany. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa. Jeśli wystąpi błąd, kanał wróci do stanu Zatrzymany.
  • Działanie. Kanał może przetwarzać transmisje strumieniowe na żywo.
  • Zatrzymywanie. Kanał jest zatrzymywany. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa.
  • Usuwanie. Kanał jest usuwany. W tym stanie nie są dozwolone ani aktualizacje, ani transmisja strumieniowa. W tabeli poniżej pokazano, jak stany kanału przekładają się na naliczanie opłat. |Stan kanału|Wskaźniki w interfejsie użytkownika portalu|Naliczanie opłat?| |---|---|---| |Uruchamianie|Uruchamianie|Nie (stan przejściowy)| |Działanie|Gotowy (brak uruchomionych programów) lub Transmisja strumieniowa (co najmniej jeden uruchomiony program)|Tak| |Zatrzymywanie|Zatrzymywanie|Nie (stan przejściowy)| |Zatrzymane|Zatrzymane|Nie|
 • Tak, możesz kupić wiele jednostek przesyłania strumieniowego.

 • Nie. Opłaty zostaną naliczone na podstawie minut danych wyjściowych oraz liczby jednostek zarezerwowanych multimediów. Więcej szczegółów można znaleźć w poniższym przykładzie.

 • Tak. Możesz skalować liczbę jednostek zarezerwowanych multimediów w ramach konta. Choć istnieją domyślne limity w witrynie Azure Portal, np. maksymalnie 25 jednostek zarezerwowanych multimediów S2, są to limity zmienne. Jeśli potrzebujesz wyższych limitów, skontaktuj się z nami.