Jak licencjonować system Microsoft Server, gdy uruchamiam odzyskane wystąpienia pakietów roboczych moich klientów końcowych na dedykowanym sprzęcie?

System Windows Server może być licencjonowany na podstawie umowy SPLA lub licencji klienta końcowego, jeśli kwalifikuje się on do korzyści odzyskiwania po awarii w ramach programu Software Assurance.

Azure Site Recovery

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • System Windows Server powinien być licencjonowany za pomocą umowy licencyjną usługodawcy (umowy SPLA).

 • Azure does not support persistent MAC addresses, and so software with MAC based license models can't be used for both on-premises to Azure migration or disaster recovery.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure ułatwia najlepsze wykorzystanie licencji lokalnie i w chmurze. Korzyści te umożliwiają użycie licencji na system Windows Server z pakietem Software Assurance w celu korzystania z maszyn wirtualnych z podstawową stawką obliczeniową we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, dzięki czemu można uzyskać nawet 40-procentowe lub większe oszczędności. Skorzystaj ze swojej korzyści użycia hybrydowego podczas migrowania serwerów z systemem Windows na platformę Azure. Dowiedz się więcej.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dotyczy wszystkich klientów z aktywnym pakietem Software Assurance i można ją aktywować na platformie Azure niezależnie od sposobu zakupu platformy Azure (umowa Enterprise Agreement, program Cloud Solution Partner lub inne).

 • W przypadku korzystania z usługi Site Recovery zostaną naliczone opłaty za licencję usługi Site Recovery, usługę Azure Storage, transakcje magazynowe i transfer danych wychodzących. Licencja usługi Site Recovery jest przyznawana na chronione wystąpienie, a wystąpienie jest maszyną wirtualną lub serwerem fizycznym.

  • Jeśli dysk maszyny wirtualnej jest replikowany na konto magazynu w warstwie Standardowa, opłata za usługę Azure Storage jest naliczana za wykorzystanie magazynu. Na przykład jeśli dysk źródłowy ma rozmiar 1 TB, a używane jest 400 GB magazynu, usługa Site Recovery tworzy wirtualny dysk twardy o rozmiarze 1 TB na platformie Azure, ale opłata za magazyn jest naliczana za 400 GB (plus za miejsce w magazynie używane dla dzienników replikacji).
  • Jeśli dysk maszyny wirtualnej jest replikowany do konta magazynu w warstwie Standardowa, opłata za usługę Azure Storage jest naliczana za wykorzystanie magazynu. Na przykład jeśli rozmiar dysku źródłowego to 50 GB, usługa Site Recovery tworzy 50 GB dysk na platformie Azure, a Azure mapuje go na najbliższy dysk magazynu Premium (P10). Koszty są obliczane dla dysku P10, a nie dla rozmiaru dysku 50 GB. Dowiedz się więcej. Jeśli używasz konta usługi Premium Storage, wymagane jest standardowe konto magazynu do rejestrowania dzienników replikacji, a opłata będzie naliczana również za miejsce w magazynie standardowym używane do przechowywania tych dzienników.
  • Dyski nie są tworzone, dopóki nie zostanie wykonany test trybu failover lub przejście w tryb failover. W stanie replikacji opłaty naliczane są opłaty za magazyn w kategorii „Stronicowe obiekty blob i dyski” zgodnie z kalkulatorem cen magazynu. Te opłaty zależą od typu magazynu — w warstwie Premium lub Standardowa — i typu nadmiarowości danych, w tym LRS, GRS, RA-GRS i innych.

  Jeśli wybrano opcję używania dysków zarządzanych w trybie failover, opłaty za dyski zarządzane będą stosowane po przejściu w tryb failover lub teście przełączenia w tryb failover. Opłaty za dyski zarządzane nie są stosowane podczas replikacji. Podczas replikacji będą naliczane opłaty za magazyn w kategorii „Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob”. Te opłaty zależą od typu magazynu — w warstwie Premium lub Standardowa — i typu nadmiarowości danych, w tym LRS, GRS, RA-GRS i innych. Przykład: replikacja maszyny wirtualnej do magazynu w warstwie Premium z dyskiem systemu operacyjnego o pojemności 128 GB i dyskiem danych o pojemności 500 GB: 1. Podczas replikacji: opłaty za magazyn w kategorii „Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob” będą naliczane w przypadku dysków magazynu w warstwie Premium o rozmiarach P10 i P20. Na potrzeby rozliczeń rozmiary replikowanych dysków (128 GB i 500 GB) są zaokrąglane do rozmiaru najbliższego niezarządzanego dysku w warstwie Premium P10 (128 GB) i P20 (512 GB). W ramach zmian różnicowych funkcji rejestrowania podczas replikacji używane jest również konto magazynu w warstwie Standardowa. Opłaty za magazyn w kategorii „Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob” są naliczane w oparciu o ilość miejsca do przechowywania wykorzystanego przez dzienniki w warstwie Standardowa. 2. Podczas testowego przełączenia w tryb failover lub po przełączeniu w tryb failover do dysków zarządzanych: obowiązują opłaty za dyski zarządzane dla usługi Managed Disks w warstwie Premium o rozmiarach P10 i P20. Przykład: replikacja maszyny wirtualnej do magazynu w warstwie Standardowa z dyskiem systemu operacyjnego o pojemności 32 GB i dyskiem danych o pojemności 250 GB: 1. Podczas replikacji: są naliczane opłaty za magazyn w kategorii „Dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob” dla magazynu w warstwie Standardowa. 2. Podczas testowego przełączenia w tryb failover lub po przełączeniu w tryb failover do dysków zarządzanych: obowiązują opłaty za dyski zarządzane dla usługi Managed Disks w warstwie Standardowa o rozmiarach S4 (32 GB) i S15 (256 GB). Jak widać, rozmiary dysków (32 GB i 250 GB) są zaokrąglane do najbliższego dysku zarządzanego w warstwie Standardowa o rozmiarze S4 (32 GB) i S15 (256 GB).

  • Jeśli nie wybrano opcji używania dysków zarządzanych w trybie failover, po przejściu w tryb failover będą naliczane opłaty za magazyn w kategorii „Usługa Unmanaged Disks i stronicowe obiekty blob” zgodnie z kalkulatorem cen magazynu. Te opłaty zależą od typu magazynu — w warstwie Premium lub Standardowa — i typu nadmiarowości danych, w tym LRS, GRS, RA-GRS i innych.
  • Opłaty za transakcje magazynu są naliczane podczas replikacji w stanie stabilnym i za zwykłe operacje maszyn wirtualnych po przejściu w tryb failover lub testowemu przełączeniu w tryb failover. Jednak te opłaty są niewielkie. Koszty są ponoszone również podczas testowania trybu failover, w którym to przypadku zastosowanie będą miały koszty maszyny wirtualnej, magazynu, transferu danych wychodzących i transakcji magazynu.
 • Zapoznaj się z postanowieniami licencyjnymi dotyczącymi aplikacji innej firmy.