Jak jest obliczana wartość licznika przekazanych komunikatów?

Przekaźnik traktuje każdy wysłany do niego komunikat i każdy wysłany przez niego komunikat jak płatny. Płatny komunikat odpowiada danym o rozmiarze do 64 KB. W przypadku przekroczenia rozmiaru 64 KB przez komunikat (na przykład przez odpowiedź HTTP, która zwróciła obraz) każde dodatkowe 64 KB są traktowane jako dodatkowy płatny komunikat. W przypadku normalnej przekazywanej usługi zawierającej implementację schematu żądania/odpowiedzi żądanie najpierw jest wysyłane do przekaźnika, następnie do usługi, po czym odpowiedź jest wysyłana w ten sam sposób. Powoduje to utworzenie co najmniej czterech płatnych komunikatów. W przypadku usługi multiemisji z czterema odbiornikami komunikat wysłany do przekaźnika jest traktowany jak jeden komunikat. Cztery komunikaty wysłane do odbiorników również są traktowane jak jeden komunikat, co powoduje utworzenie w sumie pięciu komunikatów.

Service Bus

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus to stała stawka dzienna za zakupioną jednostkę obsługi komunikatów. Przestrzenie nazw utworzone w warstwie Premium mogą zawierać 1, 2 lub 4 jednostki obsługi komunikatów, za które naliczane są określone stawki dzienne za jednostkę. Liczbę zakupionych jednostek obsługi komunikatów przestrzeni nazw w warstwie Premium można zmienić w dowolnym momencie, ale stawka dzienna opiera się na maksymalnej liczbie jednostek przypisanych do przestrzeni nazw w dowolnym momencie.

 • Połączenie obsługiwane przez brokera jest definiowane jako jedna z następujących sytuacji:

  1. Połączenie AMQP od klienta do tematu, subskrypcji, kolejki lub centrum zdarzeń usługi Service Bus.
  2. Wywołanie HTTP mające na celu odebranie komunikatu z tematu lub kolejki usługi Service Bus, dla którego wartość limitu czasu odbierania jest większa od zera. Firma Microsoft nalicza opłaty za szczytową liczbę jednoczesnych połączeń obsługiwanych przez brokera, która przekracza wliczoną w usługę wartość (1 000 w warstwach Standardowa i Premium). Wartości szczytowe są mierzone godzinowo, proporcjonalnie dzielone przez 730 godz. w miesiącu i dodawane w ciągu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Uwzględniona liczba — 1 000 (połączenia obsługiwane przez brokera na miesiąc) jest stosowana na koniec okresu rozliczeniowego względem sumy proporcjonalnie naliczonych szczytów wyrażonych w godzinach. Przykłady:
  3. Każdy z 5 000 klientów jest połączony przez pojedyncze połączenie AMQP i odbiera polecenia z tematu usługi Service Bus oraz wysyła zdarzenia do kolejek. Jeśli wszyscy klienci są połączeni codziennie przez 12 godzin, zostaną naliczone następujące opłaty (poza innymi opłatami związanymi z usługą Service Bus): 5 000 (połączenia) * 12 godzin * 30,5 dnia/730 = 2 500 (połączenia obsługiwane przez brokera). Po wykorzystaniu miesięcznego limitu 1 000 połączeń obsługiwanych przez brokera zostanie naliczona opłata za następującą liczbę takich połączeń: 1 500.
  4. 5 000 klientów odbiera komunikaty z kolejki usługi Service Bus za pośrednictwem protokołu HTTP z niezerowym limitem czasu. Jeśli wszystkie urządzenia są połączone codziennie przez 12 godzin, zostaną naliczone następujące opłaty (poza innymi opłatami związanymi z usługą Service Bus): 5 000 (odebrane połączenia HTTP) * 12 godzin dziennie * 30,5 dnia/730 godz. = 2 500 (połączenia obsługiwane przez brokera).
 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus zapewnia wszystkie funkcje dotyczące obsługi komunikatów dla kolejek i tematów usługi Azure Service Bus, oferując przewidywalną i powtarzalną wydajność, większą przepływność oraz wyższą dostępność. Warstwa Premium wykorzystuje dedykowany model alokacji zasobów, zapewniając izolację obciążenia i spójną wydajność. Zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci w warstwie Premium są zasobami dedykowanymi, dlatego nie są naliczane opłaty za transakcje komunikatów jak w innych warstwach. Wszystkie transakcje są uwzględniane podczas rozmieszczania jednostek obsługi komunikatów.

 • Tak. Nie ma opłat za połączenia związane z przesyłaniem zdarzeń przez protokół HTTP niezależnie od liczby systemów lub urządzeń wysyłających. Odbieranie zdarzeń za pośrednictwem protokołu HTTP przy użyciu limitu czasu większego niż zero, czasami nazywane „długim sondowaniem”, generuje opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera. Połączenia AMQP generują opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera bez względu na to, czy połączenia są używane do wysyłania czy odbierania. Należy pamiętać, że w podstawowej przestrzeni nazw można bezpłatnie skorzystać ze 100 połączeń obsługiwanych przez brokera — jest to również maksymalna liczba połączeń obsługiwanych przez brokera dla subskrypcji platformy Azure. Pierwsze 1000 połączeń obsługiwanych przez brokera w dowolnych i wszystkich standardowych przestrzeniach nazw subskrypcji platformy Azure uwzględnia się bez opłat dodatkowych (poza opłatą podstawową). Ze względu na to, że te dozwolone liczby połączeń są wystarczające w wielu scenariuszach obsługi komunikatów między usługami, opłaty za połączenia obsługiwane przez brokera będą zazwyczaj naliczane, jeśli planuje się korzystanie z długiego sondowania AMQP lub HTTP z dużą liczbą klientów, czyli na przykład w celu zwiększenia wydajności przesyłania strumieniowego zdarzeń lub umożliwienia dwukierunkowej komunikacji z tysiącami lub milionami urządzeń albo wystąpień aplikacji.

 • Jednostka obsługi komunikatów to zestaw dedykowanych zasobów, zarezerwowanych wyłącznie dla przestrzeni nazw w warstwie Premium. Ten zestaw zasobów zapewnia spójną, powtarzalną wydajność obciążeń komunikatów. Każda przestrzeń nazw w warstwie Premium może zawierać 1, 2 lub 4 jednostki obsługi komunikatów, a rozmieszczenie zasobów rośnie liniowo: 2 jednostki obsługi komunikatów zawierają dwukrotnie więcej zasobów niż 1 jednostka obsługi komunikatów.

 • Za każde połączenie z odbiornikiem zostanie naliczona opłata za 64 KB. Ta ilość zostanie odjęta od 5 GB, które oferujemy bezpłatnie co miesiąc dla jednostek odbiorników. Opłata za jednostkę odbiornika jest obliczana za godzinę z przyrostem wynoszącym 5 minut. Opłata nie zostanie naliczona za wiele otworzeń i zamknięć połączenia na potrzeby tworzenia i testowania.