Jakie są różnice między rozliczanymi typami klastrów usługi HDInsight?

Usługa HDInsight wdraża różną liczbę węzłów dla każdego typu klastra. Do każdego typu klastra są przypisane różne role dla różnych węzłów, dzięki czemu klient może dostosować rozmiar tych węzłów w danej roli do obciążenia. Na przykład w przypadku klastra Hadoop można zainicjować obsługę węzłów roboczych przy użyciu dużej ilości pamięci, jeśli przeprowadzana analiza charakteryzuje się znacznym użyciem pamięci. Klastry Hadoop dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu dwóch ról:

 • Węzeł główny (2 węzły)
 • Węzeł danych (co najmniej 1 węzeł) Klastry HBase dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:
 • Serwery główne (2 węzły)
 • Serwery regionów (co najmniej 1 węzeł)
 • Węzły główne/dozorcy (3 węzły) Klastry Storm dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:
 • Węzły Nimbus (2 węzły)
 • Serwery nadzorcy (co najmniej 1 węzeł)
 • Węzły dozorcy (3 węzły) Klastry Spark dla usługi HDInsight są wdrażane przy użyciu trzech ról:
 • Węzeł główny (2 węzły)
 • Węzeł roboczy (co najmniej 1 węzeł)
 • Węzły dozorcy (3 węzły, bezpłatnie w przypadku dozorców A1) Użycie programu R-Server spowoduje dodanie jednego węzła brzegowego do architektury wdrożenia klastra.

HDInsight

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Każda subskrypcja ma domyślny limit maksymalnej liczby węzłów danych usługi HDInsight, które można utworzyć. W razie potrzeby utworzenia większego klastra usługi HDInsight lub wielu klastrów usługi HDInsight, które razem przekraczają maksimum obowiązujące w przypadku bieżącej subskrypcji, możesz zażądać zwiększenia limitów rozliczeniowych tej subskrypcji. Otwórz zgłoszenie zapotrzebowania na pomoc techniczną, gdzie Typ pomocy technicznej = Rozliczenia. W zależności od żądanej maksymalnej liczby węzłów dla subskrypcji możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych informacji, które pomogą nam zoptymalizować Twoje wdrożenia.

 • Liczba węzłów danych różni się w zależności od określonych potrzeb. Elastyczność dostępna w usługach w chmurze systemu Azure pozwala wypróbować wiele różnych rozmiarów klastra w celu określenia optymalnego połączenia wydajności i ceny, tak aby płacić tylko za to, z czego korzystasz w danym czasie. Klastry można również skalować na żądanie, co pozwala na ich zwiększanie i zmniejszanie w zależności od wymagań związanych z obciążeniem pracą.

 • Aby oszacować koszt klastrów poszczególnych rozmiarów, spróbuj użyć kalkulatora systemu Azure.

 • Opłaty są naliczane na podstawie liczby minut działania klastra. Liczba ta jest zaokrąglana do najbliższej minuty, a nie godziny.

 • If you run a cluster for 100 hours in US East with two D13 v2 head nodes, three D12 v2 data nodes, and three D11 v2 zookeepers, the billing would be the following in the two scenarios:

  • On a Standard HDInsight cluster—100 hours x (2 x $-/hour + 3 x $-/hour + 3 x $-/hour) = $-
  • On a Standard HDInsight cluster with Enterprise Security Package—100 hours x (2 x $-/hour + 3 x $-/hour + 3 x $-/hour) + 100 hours x (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $-/core-hour = $-
 • Aby zatrzymać działanie klastra usługi HDInsight, należy go usunąć. Domyślnie wszystkie dane używane podczas działania klastra usługi HDInsight są przechowywane w magazynie obiektów blob platformy Azure, dzięki czemu ta operacja nie będzie miała na nie żadnego wpływu. Jeśli chcesz zachować metadane Hive (tabele, schematy), musisz zainicjować obsługę administracyjną klastra przy użyciu zewnętrznego magazynu metadanych. Szczegółowe informacje można znaleźć w tej dokumentacji.