Czy opłaty za usługę Content Delivery Network uwzględniają żądania kierowane do usługi Azure Storage w celu pobrania danych i transfery danych z usługi Storage do lokalizacji usługi Content Delivery Network?

Nie. Gdy usługa Content Delivery Network odbiera żądanie dotyczące obiektu, który nie znajduje się w lokalizacji krańcowej, kieruje żądanie do usługi Azure Storage w celu uzyskania danych. Koszt odczytu danych z usługi Storage i ich transferu z usługi Storage do usługi Content Delivery Network jest oparty na zwykłych opłatach za usługi Storage i Transfer danych.

Content Delivery Network

Powiązane pytania i odpowiedzi

 • Na dostępność zawartości w lokalnych pamięciach podręcznych usługi Content Delivery Network (często nazywanej „skutecznością pamięci podręcznej” lub „odciążaniem”) wpływa wiele czynników, w tym:

  • Wartości nagłówków wygasania (max-age).
  • Ogólny łączny rozmiar biblioteki zawartości dewelopera (ilość danych, które można zbuforować).
  • Aktywny zestaw roboczy (ilość aktualnie buforowanych danych).
  • Ruch sieciowy (ilość obsługiwanych danych).
  • Zmiany zawartości pamięci podręcznej (częstotliwość dodawania obiektów do pamięci podręcznej i ich wygasania). Na przykład deweloper z dużą ilością zmian i dużym ruchem sieciowym osiąga mniejszą skuteczność pamięci podręcznej niż inni użytkownicy, ponieważ obiekty są wymieniane z większą częstotliwością. Wymusza to większe opłaty za usługi Storage i Transfer danych, ponieważ wymagane jest wykonanie większej liczby żądań danych pierwotnych. Aby zmniejszyć liczbę żądań danych pierwotnych, można tworzyć nagłówki max-age o większych wartościach, co powoduje dłuższe przechowywanie obiektów w usłudze Content Delivery Network.
 • Nie. Centrum danych jest wybierane na podstawie konfiguracji sieci użytkowników końcowych i deweloper nie ma nad tym kontroli. Użytkownicy mogą być obsługiwani przez lokalizacje, które są preferowane przez ich dostawców internetowych, albo przez węzły, które zostaną uznane za „bliższe” w sensie logicznym, co niekoniecznie musi oznaczać bliskość fizyczną.

 • Opłaty za transfery danych w usłudze Content Delivery Network są zależne od lokalizacji węzła, w którym są one obsługiwane, a nie od lokalizacji użytkownika końcowego. Poniższe obszary geograficzne odpowiadają strefom usługi Content Delivery Network wymienionym powyżej. Szczegółowa lista lokalizacji węzłów znajduje się w dokumentacji dotyczącej lokalizacji punktów obecności.

  • Strefa 1 — Ameryka Północna, Europa, Bliski Wschód i Afryka
  • Strefa 2 — Azja i Pacyfik (włącznie z Japonią)
  • Strefa 3 — Ameryka Południowa
  • Strefa 4 — Australia
  • Strefa 5 — Indie
 • Regiony geograficzne obsługiwane przez istniejące strefy usługi Content Delivery Network są objęte jedną ceną.