Czy można zmieniać warstwę Premium na niższe i odwrotnie?

Tak. Zmiana warstwy Premium na niższą i odwrotnie jest technicznie możliwa. Aby uzyskać wytyczne dotyczące migracji rozwiązania obsługi komunikatów z warstwy Standardowa do warstwy Premium, przeczytaj ten wpis w blogu.

Service Bus

Related questions and answers

 • Godziny przekazywania są rozliczane dla łącznego czasu, przez który wystąpienie usługi Service Bus Relay było „otwarte”. Wystąpienie przekaźnika jest niejawnie tworzone i otwierane pod danym adresem usługi Service Bus (adres URL przestrzeni nazw usług), gdy obsługująca przekazywanie usługa WCF („odbiornik przekazywania”) nawiąże pierwsze połączenie z tym adresem. Wystąpienie jest zamykane tylko wtedy, gdy ostatni odbiornik zamknie połączenie z tym adresem. Dlatego na potrzeby rozliczania przekaźnik jest traktowany jako „otwarty” od chwili, gdy pierwszy odbiornik przekaźnika nawiąże połączenie, do chwili, gdy ostatni odbiornik zamknie połączenie z adresem usługi Service Bus odpowiadającym temu przekaźnikowi.

 • Połączenie hybrydowe umożliwia ustanowienie dwukierunkowej komunikacji korzystającej ze strumienia danych binarnych między dwiema aplikacjami sieciowymi. Jedna lub obydwie strony mogą znajdować się poza translatorami adresów sieciowych lub zaporami. Odbiornik akceptujący to przekazane połączenie oraz nadawcę inicjującego połączenie można zaimplementować na dowolnej platformie i w dowolnym języku z podstawową możliwością WebSocket. Obejmuje to interfejs API WebSocket w większości przeglądarek internetowych.

 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus to stała stawka dzienna za zakupioną jednostkę obsługi komunikatów. Przestrzenie nazw utworzone w warstwie Premium mogą zawierać 1, 2 lub 4 jednostki obsługi komunikatów, za które naliczane są określone stawki dzienne za jednostkę. Liczbę zakupionych jednostek obsługi komunikatów przestrzeni nazw w warstwie Premium można zmienić w dowolnym momencie, ale stawka dzienna opiera się na maksymalnej liczbie jednostek przypisanych do przestrzeni nazw w dowolnym momencie.

 • Warstwa Premium obsługi komunikatów usługi Service Bus zapewnia wszystkie funkcje dotyczące obsługi komunikatów dla kolejek i tematów usługi Azure Service Bus, oferując przewidywalną i powtarzalną wydajność, większą przepływność oraz wyższą dostępność. Warstwa Premium wykorzystuje dedykowany model alokacji zasobów, zapewniając izolację obciążenia i spójną wydajność. Zasoby obliczeniowe i zasoby pamięci w warstwie Premium są zasobami dedykowanymi, dlatego nie są naliczane opłaty za transakcje komunikatów jak w innych warstwach. Wszystkie transakcje są uwzględniane podczas rozmieszczania jednostek obsługi komunikatów.

 • Połączenie obsługiwane przez brokera jest definiowane jako jedna z następujących sytuacji:

  1. Połączenie AMQP od klienta do tematu, subskrypcji, kolejki lub centrum zdarzeń usługi Service Bus.
  2. Wywołanie HTTP mające na celu odebranie komunikatu z tematu lub kolejki usługi Service Bus, dla którego wartość limitu czasu odbierania jest większa od zera. Firma Microsoft nalicza opłaty za szczytową liczbę jednoczesnych połączeń obsługiwanych przez brokera, która przekracza wliczoną w usługę wartość (1 000 w warstwach Standardowa i Premium). Wartości szczytowe są mierzone godzinowo, proporcjonalnie dzielone przez 730 godz. w miesiącu i dodawane w ciągu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Uwzględniona liczba — 1 000 (połączenia obsługiwane przez brokera na miesiąc) jest stosowana na koniec okresu rozliczeniowego względem sumy proporcjonalnie naliczonych szczytów wyrażonych w godzinach. Przykłady:
  3. Każdy z 5 000 klientów jest połączony przez pojedyncze połączenie AMQP i odbiera polecenia z tematu usługi Service Bus oraz wysyła zdarzenia do kolejek. Jeśli wszyscy klienci są połączeni codziennie przez 12 godzin, zostaną naliczone następujące opłaty (poza innymi opłatami związanymi z usługą Service Bus): 5 000 (połączenia) * 12 godzin * 30,5 dnia/730 = 2 500 (połączenia obsługiwane przez brokera). Po wykorzystaniu miesięcznego limitu 1 000 połączeń obsługiwanych przez brokera zostanie naliczona opłata za następującą liczbę takich połączeń: 1 500.
  4. 5 000 klientów odbiera komunikaty z kolejki usługi Service Bus za pośrednictwem protokołu HTTP z niezerowym limitem czasu. Jeśli wszystkie urządzenia są połączone codziennie przez 12 godzin, zostaną naliczone następujące opłaty (poza innymi opłatami związanymi z usługą Service Bus): 5 000 (odebrane połączenia HTTP) * 12 godzin dziennie * 30,5 dnia/730 godz. = 2 500 (połączenia obsługiwane przez brokera).
 • Przekaźnik traktuje każdy wysłany do niego komunikat i każdy wysłany przez niego komunikat jak płatny. Płatny komunikat odpowiada danym o rozmiarze do 64 KB. W przypadku przekroczenia rozmiaru 64 KB przez komunikat (na przykład przez odpowiedź HTTP, która zwróciła obraz) każde dodatkowe 64 KB są traktowane jako dodatkowy płatny komunikat. W przypadku normalnej przekazywanej usługi zawierającej implementację schematu żądania/odpowiedzi żądanie najpierw jest wysyłane do przekaźnika, następnie do usługi, po czym odpowiedź jest wysyłana w ten sam sposób. Powoduje to utworzenie co najmniej czterech płatnych komunikatów. W przypadku usługi multiemisji z czterema odbiornikami komunikat wysłany do przekaźnika jest traktowany jak jeden komunikat. Cztery komunikaty wysłane do odbiorników również są traktowane jak jeden komunikat, co powoduje utworzenie w sumie pięciu komunikatów.