Czy w usłudze Notification Hubs obowiązują dzienne limity przydziału powiadomień wypychanych?

Nie ma dziennych przydziałów wypchnięć.

Notification Hubs

Powiązane pytania i odpowiedzi

  • Automatyczne skalowanie nie będzie wymagane w przypadku warstw Podstawowa i Standardowa. Klienci będą mogli wykorzystać nieograniczoną liczbę wypchnięć zgodnie z opublikowanymi stawkami.

  • Aktywne urządzenia obejmują urządzenia mogące odbierać powiadomienia. Są one definiowane za pomocą unikatowych identyfikatorów rejestracyjnych w usłudze Google Cloud Messaging lub Amazon Device Messaging, identyfikatorów URI (Uniform Resource Identifier) kanału w przypadku urządzeń korzystających z usługi powiadomień systemu Windows lub usługi powiadomień push firmy Microsoft, albo tokenu urządzenia w przypadku urządzeń korzystających z usługi Apple Push Notification Service.

  • Wypchnięcia obejmują wszystkie powiadomienia dostarczone do usług powiadomień platformy (np. usługi powiadomień systemu Windows, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging czy usługi powiadomień wypychanych firmy Microsoft).

  • Nastąpi przerwanie wszystkich nowych rejestracji w każdym centrum znajdującym się w przestrzeni nazw, dla której osiągnięto limit przydziału aktywnych urządzeń.

  • Subskrypcja platformy Azure ułatwia zorganizowanie dostępu do zasobów usługi w chmurze, gdzie zasobem jest usługa Notification Hubs. Przestrzeń nazw jest mechanizmem grupowania, który może zawierać wiele centrów powiadomień i znajduje się w jednym regionie. Centrum to aparat, który ułatwia wypychanie i wysyłanie powiadomień do aplikacji wieloplatformowych przy użyciu funkcji usługi Notification Hubs.

  • Przejdź do portalu zarządzania, wybierz usługę Service Bus i kliknij przestrzeń nazw, a następnie centrum powiadomień. Na karcie Skala będzie można zmienić warstwę usługi Notification Hubs.