Oferta usługi Windows Virtual Desktop

Nowi klienci oszczędzają 30% kosztów obliczeń usługi Windows Virtual Desktop w przypadku używania maszyn wirtualnych z serii D i Bs przez maksymalnie 90 dni, jeśli korzystają z natywnego rozwiązania firmy Microsoft.

Zrealizuj ofertę bezpośrednio w witrynie Azure Portal przed 31 marca 2021 r.

Umożliwianie korzystania z bezpiecznego środowiska pulpitu zdalnego z dowolnego miejsca

Skonfigurowanie usługi Windows Virtual Desktop do bezpiecznej pracy zdalnej zajmuje kilka minut. Połącz znane funkcje i zgodność systemu Windows 10 z nowym skalowalnym, wielosesyjnym środowiskiem dla użytkowników i obniż koszty, korzystając z istniejących licencji systemu Windows. Zrealizuj ofertę oraz zarządzaj ofertą, wdrożeniem usługi Windows Virtual Desktop i innymi usługami platformy Azure bezpośrednio w witrynie Azure Portal.

Uruchamiaj pulpity nawigacyjne systemu Windows 10 na dowolnym urządzeniu w dowolnym miejscu

Zapewnij pracownikom najlepsze zwirtualizowane środowisko dzięki jedynemu rozwiązaniu w pełni zoptymalizowanemu pod kątem systemu Windows 10 i usługi Office 365.

Wbudowane inteligentne zabezpieczenia

Zachowaj bezpieczeństwo aplikacji i danych oraz zapewnij zgodność dzięki funkcjom zabezpieczeń, które umożliwiają proaktywne wykrywanie zagrożeń i podejmowanie działań zaradczych.

Wdrażanie i skalowanie w kilka minut

Uprość wdrażanie infrastruktury i zarządzanie nią, a także szybko skaluj odpowiednio do potrzeb biznesowych.

Obniżanie kosztów dzięki użyciu istniejących licencji

Użyj istniejących licencji w ramach nowoczesnej, opartej na chmurze infrastruktury pulpitu wirtualnego i płać tylko za to, czego używasz.

Szczegóły oferty

Firma Microsoft oferuje rabat w wysokości 30% przez 90 dni od dnia zrealizowania na wszystkie maszyny wirtualne z systemem Windows z serii D i Bs używane w ramach puli hostów usługi Windows Virtual Desktop. Oferta może zostać zrealizowana do 31 marca 2021 r. Po upływie 90-dniowego okresu oferty następującego po jej zrealizowaniu opłaty za wszystkie maszyny wirtualne będą naliczane zgodnie ze standardowymi stawkami platformy Azure, chyba że zostaną usunięte lub ich przydział zostanie cofnięty, o ile nie jest to zabronione przez odpowiednie przepisy prawa lub nie uzyskano innych postanowień na piśmie.

Uprawnienia do oferty

W przypadku oferty obowiązują następujące dodatkowe warunki i ograniczenia:

 • Nowi klienci mogą zaoszczędzić do 30% kosztów obliczeń usługi Windows Virtual Desktop w przypadku używania maszyn wirtualnych z serii D i Bs przez 90 dni, jeśli używają natywnego rozwiązania firmy Microsoft i zrealizowali ofertę przed 31 marca 2021 r. Mogą wystąpić różnice regionalne lub różnice w rabacie w zależności od wybranego partnera lub odsprzedawcy realizującego ofertę w Twoim imieniu.
 • Oferta jest dostępna tylko dla nowych klientów, którzy zaczynają korzystać z usługi Windows Virtual Desktop po raz pierwszy w okresie oferty promocyjnej usługi Windows Virtual Desktop w subskrypcji platformy Azure.
 • Ta oferta nie jest dostępna dla żadnych klientów znajdujących się w Chinach ani w powiązaniu z wdrożeniami usług Microsoft Azure Government niezależnie od lokalizacji. Klienci rządowi to wszystkie poziomy instytucji rządowych — krajowe, federalne, stanowe, lokalne itd. Mogą to być również instytucje edukacyjne i szpitale. Ta oferta jest dostępna dla klientów rządowych z wdrożeniami w ramach komercyjnych usług platformy Microsoft Azure.
 • Ta oferta nie jest dostępna dla klientów korzystających z usługi Windows Virtual Desktop z usługami zarządzania Citrix lub VMware.
 • Dana organizacja może zrealizować ofertę tylko jeden raz (zgodnie z zakresem rozliczeń). Jeśli organizacja używała usługi Windows Virtual Desktop przed udostępnieniem oferty lub zrealizowała ofertę za pośrednictwem innej subskrypcji w tym samym zakresie rozliczeń, nie kwalifikuje się do skorzystania z oferty. Jeśli określimy, że nie kwalifikujesz się do skorzystania z oferty, będą naliczane standardowe opłaty za użycie platformy Azure.
 • Oferta obowiązuje tylko na maszynach wirtualnych zarejestrowanych w usłudze Windows Virtual Desktop jako hosty sesji. Za wszelkie inne użycie w środowisku usługi Windows Virtual Desktop będą naliczane standardowe opłaty.
 • Oferta dotyczy wyłącznie wszystkich maszyn wirtualnych z serii Bs i D. Oferta nie ma zastosowania w przypadku maszyn wirtualnych o żadnym innym rozmiarze.
 • Oferta ma zastosowanie do użycia w subskrypcji, w ramach której zrealizowano ofertę.
 • Nadal będą obowiązywać wszelkie inne standardowe ceny i warunki skojarzone z maszynami wirtualnymi.
 • Oferty nie można przekazać, sprzedać, przypisać ani w żaden inny sposób przenieść.
 • W przypadku naruszenia któregokolwiek z tych warunków oferta utraci ważność.
 • Te warunki obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo lokalne. Jeśli sąd lub arbiter uzna, że firma Microsoft nie może wyegzekwować fragmentu tych warunków w ich obecnym brzmieniu, te fragmenty zostaną uznane za zastąpione podobnymi warunkami o zakresie możliwym do wyegzekwowania w ramach obowiązującego prawa (a jeśli lokalny sąd lub arbiter nie zmieni tych warunków, taki fragment zostanie oddzielony), jednak pozostałe warunki będą nadal obowiązywać.
 • Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie możesz zrealizować oferty.
 • Możesz anulować w dowolnym momencie przez (i) wyrejestrowanie maszyn wirtualnych (w tym przypadku dla maszyn wirtualnych będą następnie stosowane standardowe stawki) albo (ii) usunięcie lub cofnięcie przydziału maszyn wirtualnych (w tym przypadku nie będą naliczane żadne dodatkowe opłaty za maszyny wirtualne, jednak nadal będzie trzeba uregulować należne firmie Microsoft opłaty naliczone przed usunięciem lub cofnięciem przydziału maszyn wirtualnych.
 • Partnerzy realizujący ofertę w imieniu klientów przekażą te postanowienia klientom, w imieniu których realizują tę ofertę.

Skorzystaj teraz z tej oferty

Wdróż usługę Windows Virtual Desktop

Jak mogę dowiedzieć się więcej o tej ofercie?

Dowiedz się więcej w witrynie Azure.com